Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů společností ELCO Nymburk s.r.o., IČO: 49822837, se sídlem Maršála Koněva 2095, 288 02 Nymburk a (dále jen ,,ELCO“), související s provozem internetové aplikace a souvisejícího portálu https://www.elco.cz (dále jen ,,Služba“).

Po přečtení těchto zásad Uživatel Služby zjistí:

 1. na základě jakého právního důvodu jsou zpracovávány jeho osobní údaje;
 2. po jak dlouhou dobu jsou zpracovávány jeho osobní údaje;
 3. zda jsou jeho osobní údaje předávány třetímu subjektu;
 4. jaká jsou práva Uživatele ve vztahu k Elco.cz.

Správce osobních údajů je ELCO.

Kontaktní údaje ELCO jsou následující: adresa pro doručování: Maršála Koněva 2095, 288 02 Nymburk, adresa elektronické pošty: elco@elco.cz, telefon: +420 325 512 951.

ELCO zpracovává osobní údaje Uživatelů (dále jen „subjektů údajů“) jako správce v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Osobní údaje, které společnosti ELCO Uživatel poskytne v rámci využití Služby, zpracovává ELCO v souladu s právními předpisy. Takto získané osobní údaje budou společností ELCO jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek zde stanovených.

Osobní údaje Uživatele budou použity za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a příslušnou Firmou, za účelem provedení opatření před uzavřením takové smlouvy, a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit společností ELCO vůči Uživateli.

Předání osobních údajů státním orgánům a správním úřadům je přípustné pouze na základě povinnosti stanovené právním předpisem.

Zasílání obchodních sdělení

Uživatelem poskytnutou emailovou adresu je ELCO v souladu s podmínkami § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, v platném znění, oprávněna využít k zasílání obchodních sdělení a jiných obdobných aktivit přímého marketingu, zahrnující zejména zasílání informací o novém zboží či službách, pořádaných akcích, soutěžích nebo jiných speciálních nabídkách. V případě, že si zasílání obchodních sdělení Uživatel nepřeje, může se z odběru kdykoliv a bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.

Bezpečnost

ELCO přijímá a dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila osobní údaje Uživatele proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracování osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování právních předpisů.

Další příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být poskytnuty státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv (např. soudům, soudním exekutorům, dražebníkům, přičemž rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku), specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel"), které pro správce osobních údajů provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (např. externí mzdová účetní společnost, daňový či právní poradce, reklamní agentura, společnost realizující distribuci zásilek, společnost realizující platby, společnost realizující vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení) - za zpracovatele vybírá správce osobních údajů po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.

Právní důvod zpracování osobních údajů

ELCO jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Uživatelů na základě následujících důvodů:

 1. udělení souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 2. plnění smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a příslušnou Firmou dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 3. plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (zejména účetní, daňové a archivační);
 4. ochrana oprávněných zájmů ELCO či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zejm. za účelem marketingových aktivit, vymáhání oprávněných nároků správce, ochrana majetku správce).
Informace podle článku 13 GDPR: Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů
 1. Uživatel má právo požadovat od ELCO přístup ke svým osobním údajům;
 2. Uživatel má právo požadovat po ELCO opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;
 3. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 4. Uživatel má právo v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na jeho souhlasu, tento souhlas kdykoliv odvolat;
 5. osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány jen po dobu nutnou k účelu zpracování. V případě, že jsou osobní údaje Uživatele získávány na základě smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Firmou, jsou osobní údaje uchovávány po dobu 4 let od ukončení smlouvy. Po uplynutí maximální doby zpracování mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké, pro účely archivnictví nebo po dobu požadovanou právními předpisy;
 6. osobní údaje Uživatele nejsou předávány do třetí země;
 7. ELCO neprovádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování.
Informace podle článku 15 GDPR: Právo na přístup k osobním údajům

Uživatel má právo získat potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím. Uživatel má právo na poskytnutí kopie osobních údajů zpracovávaných společností ELCO. Za další kopie může ELCO účtovat přiměřený poplatek z důvodů administrativních nákladů.

Informace podle článku 16 GDPR: Právo na opravu

Uživatel má právo na to, aby ELCO bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Informace podle článku 17 GDPR: Právo na výmaz

Uživatel má právo na to, aby ELCO bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje, pokud je k tomu dán důvod. Toto neplatí, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné zejména za účelem splnění právní povinnosti a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace podle článku 18 GDPR: Právo na omezení zpracování

Uživatel má právo na to, aby ELCO omezila za určitých situací zpracování jeho osobních údajů.

Informace podle článku 19 GDPR: Oznamovací povinnost

ELCO oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Informace podle článku 21 GDPR: Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se konkrétní situace má Uživatel právo vznést kdykoli námitku proti zpracování jeho osobních údajů.

Informace podle článku 34 GDPR: Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů Uživatele bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody Uživatele, má ELCO povinnost toto porušení Uživateli bez zbytečného dokladu oznámit.

Dne 19. 6. 2023
ELCO Nymburk s.r.o.